Klauzula
Aktualnie jesteś tutaj: Strona Główna RODO Klauzula
A A A

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zmianą przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich.


Od dnia 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w skrócie RODO.

Celem nowej regulacji jest ujednolicenie zasad ochrony i przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

Na niniejszej stronie znajdą Państwo informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Bank oraz sposobów ochrony tych danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy z siedzibą w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 3 z którym można się skontaktować w następujący sposób:

adres: 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 3

adres e-mail: oborniki.slaskie@nasz-bs.pl,

telefon: 71 310 51 23.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z wyznaczonym w Banku INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH*, poprzez adres e-mail:rodo@nasz-bs.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, adres banku 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 3).

* obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Bank przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

 • rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust 1 lit. b RODO);

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku w związku z wykonywaniem czynności bankowych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO);

 • marketingu i promocji produktów i usług Banku (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a i f RODO); W przypadku marketingu kanałami elektronicznymi podstawą prawną jest Państwa zgoda.

W przypadku zawarcia umowy z Bankiem i stosowania marketingu bezpośredniego podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes;

 • archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczych;

 • dochodzenia należności,

(Podstawa prawna przetwarzania danych w tych celach: art. 6 ust 1 lit. f RODO- prawnie uzasadniony interes Banku).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa i Rekomendacjach KNF.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.

 

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Bank następującym kategoriom odbiorców:

 • podmiotom przewidzianym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe w 104 -106 d oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów powszechnie obowiązujących.

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Banku (na podstawie art. 6a prawa bankowego) tj. podmiotom, którym powierzono wykonywanie czynności bankowych. Takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Bankiem.

 

Bank informuje, że przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),

 • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),

 • usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym – w art. 17 RODO),

 • ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku – 18 RODO);

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach określonych w art. 20 RODO, co oznacza iż mają Państwo prawo żądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego* – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

* do dnia 25 maja 2018r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Po 25 maja 2018 właściwym organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych do celów zawarcia i realizacji umowy z Bankiem ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku i realizacji umowy z Bankiem.

 

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl